2023 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı (MEB)

204

Temel Yeterlilik Testinde karşılaşılacak olan 2023 TYT Matematik konuları, MEB tarafından paylaşılan verilerden elde edilerek sizlere sunulmuştur. Ayrıca aşağıda TYT Matematik konuları ve TYT Matematik Soru Dağılımı  ile birlikte konuların anahtar kelimelerini de bulabilirsiniz.

2023 YKS Matematik konularına bakıldığında TYT ve AYT alanlarında 9-10-11 ve 12. sınıflara ait konulardan sorular gelmektedir. 2023 TYT Matematik konuları ise genelde 9 ve 10.sınıf konuları olan Mantık, Kümeler, Denklemler ve Eşitsizlikler, Bölünebilme Kuralları, Üslü İfadeler ve Denklemler, Üçgenler, Fonksiyonlar, Polinomlar, Dörtgenler ve Çokgenler bölümlerinden oluşur.

2023 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

9.1. Mantık

9.1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler
Terimler ve Kavramlar: önerme, bileşik önerme, önermenin değili, ve, veya, ya da bağlaçları, De Morgan
kuralları, koşullu önerme, koşullu önermenin karşıtı, koşullu önermenin tersi, koşullu önermenin karşıt tersi,
iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart), açık önerme, her, bazı, tanım, aksiyom, teorem, ispat, hipotez,
hüküm

9.2. Kümeler

9.2.1. Kümelerde Temel Kavramlar
Terimler ve Kavramlar: küme, eleman, evrensel küme, boş küme, alt küme, öz alt küme, sonlu küme,
sonsuz küme, eşit kümeler

9.2.2. Kümelerde İşlemler

Terimler ve Kavramlar: birleşim, kesişim, fark, tümleme, ayrık kümeler, De Morgan kuralları, sıralı ikili,
kartezyen çarpım

9.3. Denklemler ve Eşitsizlikler

9.3.1. Sayı Kümeleri
Terimler ve Kavramlar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, gerçek (reel) sayılar

9.3.2. Bölünebilme Kuralları

Sembol ve Gösterimler: EKOK, EBOB

9.3.3.Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Terimler ve Kavramlar: bilinmeyen, değişken, denklem, denklemin derecesi, eşitsizlik, gerçek sayı
aralıkları, çözüm kümesi, mutlak değer

9.3.4. Üslü İfadeler ve Denklemler

Terimler ve Kavramlar: üslü ifade, taban, üs, köklü ifade, rasyonel kuvvet

9.3.5. Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

Terimler ve Kavramlar: oran, orantı, doğru orantı, ters orantı, yüzde

GEOMETRİ

9.4. Üçgenler

9.4.1. Üçgenlerde Temel Kavramlar
Terimler ve Kavramlar: üçgen, açı, kenar, iç açı, dış açı, üçgen eşitsizliği, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen,
dik üçgen

9.4.2. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Terimler ve Kavramlar: eşlik, Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.), Açı-Kenar-Açı (A.K.A.),
Açı-Açı (A.A.), benzerlik, benzerlik oranı, kesen,

9.4.3. Üçgenin Yardımcı Elemanları

Terimler ve Kavramlar: açıortay, iç açıortay, dış açıortay, kenarortay, yükseklik, diklik merkezi, kenar orta
dikme, ağırlık merkezi

9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri

Terimler ve Kavramlar: Pisagor teoremi, Öklid teoremi, trigonometrik oran

9.4.5. Üçgenin Alanı

Terimler ve Kavramlar: taban, yükseklik, alan

9.5. Veri

9.5.1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Terimler ve Kavramlar: veri, kesikli veri, sürekli veri, aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değer
(mod), açıklık, en büyük değer, en küçük değer, standart sapma

9.5.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Terimler ve Kavramlar: çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği, histogram, grup sayısı, grup genişliği

10.1. Sayma ve Olasılık

10.1.1. Sıralama ve Seçme
Terimler ve Kavramlar: toplama yöntemi, çarpma yöntemi, faktöriyel, permütasyon, tekrarlı
permütasyon, kombinasyon, Pascal üçgeni, binom açılımı

10.1.2. Basit Olayların Olasılıkları

Terimler ve Kavramlar: örnek uzay, olay, deney, çıktı, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay, ayrık olmayan
olay, bir olayın tümleyeni, olasılık

10.2. Fonksiyonlar

10.2.1. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Terimler ve Kavramlar: fonksiyon, tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi, fonksiyonun grafiği, sabit
fonksiyon, içine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim fonksiyon, doğrusal
fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon, dikey (düşey) doğru testi

10.2.2. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Terimler ve Kavramlar: bileşke fonksiyon, fonksiyonun tersi, yatay doğru testi

10.3. Polinomlar

10.3.1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Terimler ve Kavramlar: polinom, polinomun derecesi, polinomun katsayıları, polinomun baş katsayısı,
polinomun sabit terimi, sabit polinom, sıfır polinomu, polinomun sıfırları

10.3.2. Polinomların Çarpanlara Ayrılması
Terimler ve Kavramlar: çarpan, özdeşlik, değişken değiştirme, rasyonel ifade

10.4. İkinci Dereceden Denklemler

10.4.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Terimler ve Kavramlar: ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, denklemin kökü, kökler toplamı, kökler
çarpımı, diskriminant, karmaşık sayı, eşlenik

GEOMETRİ

10.5. Dörtgenler ve Çokgenler

10.5.1. Çokgenler
Terimler ve Kavramlar: çokgen, düzgün çokgen, köşegen

10.5.2. Dörtgenler ve Özellikleri
Terimler ve Kavramlar: dışbükey dörtgen, içbükey dörtgen, köşegen, çevre, alan

10.5.3. Özel Dörtgenler
Terimler ve Kavramlar: yamuk, ikizkenar yamuk, dik yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen,
kare, deltoid

10.6. Uzay Geometri

10.6.1. Katı Cisimler
Terimler ve Kavramlar: dik prizma, dik piramit, yükseklik, taban alanı, yüzey alanı, yanal alan, hacim

11.1. Trigonometri

11.1.1. Yönlü Açılar
Terimler ve Kavramlar: yönlü açı, derece, dakika, saniye, radyan, esas ölçü

11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar
Terimler ve Kavramlar: trigonometrik fonksiyon, periyot, periyodik fonksiyon

11.2. Analitik Geometri

11.2.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi
Terimler ve Kavramlar: analitik düzlem, iki nokta arasındaki uzaklık, doğrunun eğimi, eğim açısı, iki
doğrunun paralelliği, iki doğrunun dikliği

11.3. Fonksiyonlarda Uygulamalar

11.3.1. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Terimler ve Kavramlar: ortalama değişim hızı

11.3.2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Terimler ve Kavramlar: ikinci dereceden fonksiyon, tepe noktası, parabol, simetri ekseni

11.3.3. Fonksiyonların Dönüşümleri
Terimler ve Kavramlar: öteleme, simetri, dönüşüm

11.4. Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

11.5. Çember ve Daire

11.5.1. Çemberin Temel Elemanları
Terimler ve Kavramlar: çember, merkez, yarıçap, çap, kiriş, teğet, kesen, yay

11.5.2. Çemberde Açılar
Terimler ve Kavramlar: merkez açı, çevre açı, teğet-kiriş açı, iç açı, dış açı

11.5.3. Çemberde Teğet
Terimler ve Kavramlar: teğet, teğet parçası

11.5.4. Dairenin Çevresi ve Alanı
Terimler ve Kavramlar: yay uzunluğu, daire, daire dilimi

11.6. Uzay Geometri

11.6.1. Katı Cisimler
Terimler ve Kavramlar: dik dairesel silindir, dik dairesel koni, küre, ana doğru, tepe noktası

11.7. Olasılık

11.7.1. Koşullu Olasılık
Terimler ve Kavramlar: koşullu olasılık, bağımlı olay, bağımsız olay, bileşik olay

11.7.2. Deneysel ve Teorik Olasılık
Terimler ve Kavramlar: deneysel olasılık, teorik olasılık

12.1. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

12.1.1. Üstel Fonksiyon
Terimler ve Kavramlar: üstel fonksiyon

12.1.2. Logaritma Fonksiyonu
Terimler ve Kavramlar: logaritma fonksiyonu, doğal logaritma

12.1.3. Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
Terimler ve Kavramlar: üstel denklem, logaritmik denklem

12.2. Diziler

12.2.1. Gerçek Sayı Dizileri
Terimler ve Kavramlar: dizi, sonlu dizi, sabit dizi, aritmetik dizi, geometrik dizi, Fibonacci dizisi

12.3. Trigonometri

12.3.1. Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri
12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak
işlemler yapar.
Dönüşüm ve ters dönüşüm formülleri verilmez.
12.3.1.2. İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar.
12.3.2. Trigonometrik Denklemler
Terimler ve Kavramlar: trigonometrik denklem

12.4. Dönüşümler

12.4.1. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
Terimler ve Kavramlar: dönüşüm, öteleme, dönme, dönme merkezi, dönme açısı, simetri, simetri merkezi,
simetri ekseni

TYT Matematik Soru Dağılımı 2023

KONULAR20222021202020192018
Temel Kavramlar33144
Sayı Basamakları12121
Bölünebilme Kuralları1111
EBOB-EKOK
Rasyonel Sayılar231
Basit Eşitsizlikler1111
Mutlak Değer11111
Üslü Sayılar1111
Köklü Sayılar11111
Çarpanlara Ayırma1
Oran – Orantı111
Denklem Çözme212
Problemler1311131211
Kümeler – Kartezyen Çarpım1112
Mantık11
Fonksiyonlar1221
Polinomlar11
Permütasyon-Kombinasyon211
Olasılık11112
İstatistik111
SORU SAYISI3030303029

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.